Четвер, 28 Січня 2021
ОСТАННІ НОВИНИ:

Майбутні вчителі проходитимуть педагогічну інтернатуру: МОН підготувало проєкт до обговорення

Строк педагогічної інтернатури становить один рік.

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Положення про педагогічну інтернатуру». Проєкт розроблено на виконання статті 23 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

У документі йдеться про таке:

Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

Основним завданням педагогічної інтернатури є:

 • створення системи професійно-педагогічної адаптації інтерна до реальних умов педагогічної діяльності, формування сприятливого мікроклімату та відчуття соціально-психологічного комфорту, встановлення доброзичливих взаємовідносин з учасниками освітнього процесу;
 • розвиток компетентностей, педагогічної майстерності для виконання інтерном навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності;
 • поліпшення культурологічної, мовної, психолого-педагогічної, комп’ютерної, методичної, практичної підготовки інтерна, формування його професійної готовності до самостійної педагогічної діяльності;
 • формування поваги до професії й сумлінного ставлення до трудової діяльності;
 • постійне вдосконалення форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • залучення випускників закладів вищої освіти до педагогічної діяльності та зменшення плинності кадрів.

Строк педагогічної інтернатури становить один рік, що відраховується від дати видання наказу про організацію проведення педагогічної інтернатури. До строку педагогічної інтернатури включається період тимчасової непрацездатності інтерна та час його перебування у відпустці. На час військової служби або догляду за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку, проходження інтерном педагогічної інтернатури може бути призупинене відповідно до наказу керівника закладу освіти.

Педагогічна інтернатура провадиться відповідно до програми педагогічної інтернатури інтерна, що затверджується керівником закладу освіти одноособово.

Програма педагогічної інтернатури має передбачати теоретичну та практичну допомогу інтерну, що спрямована на розвиток професійних компетентностей, зокрема щодо:

 • ознайомлення з нормативно-правовими актами, що визначають особливості діяльності закладу освіти, організації освітнього процесу, посадові обов’язки педагогічного працівника;
 • застосування сучасних методик і технологій (використання предметних знань в освітньому процесі, добору та застосування доцільних форм, методів, технологій та засобів навчання й оцінювання, орієнтування в інформаційному просторі, розвитку мовно-комунікативної компетентності в учнів, здійснення пошуку, оцінювання інформації та оперування нею у професійній діяльності, використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі тощо);
 • партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу (визначення ефективних способів взаємодії та врахування в освітньому процесі вікових та індивідуальних особливості учнів, врахування особливостей психології та психофізіології пізнавальних процесів особистості);
 • формування мотивації та організації пізнавальної діяльності учнів (управління емоційними станами, активне залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства, координація взаємодії з учасниками освітнього процесу з метою надання додаткової підтримки учням тощо);
 • організації здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища (забезпечення сприятливих умов в освітньому середовищі залежно від індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів учнів, здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя та здоров’я учнів, попередження і протидії булінгу, різним проявам насильства, проєктування осередків навчання, виховання та розвитку учнів в освітньому середовищі тощо);
 • управління освітнім процесом (планування освітнього процесу залежно від мети, індивідуальних особливостей учнів, особливостей діяльності закладу освіти, прогнозування результатів освітнього процесу, організація різних форм навчальної та пізнавальної діяльності учнів, здійснення оцінювання результатів навчання учнів);
 • дотримання академічної доброчесності, запобігання і припинення булінгу (цькування) та порушення гідності дітей, формування у них культури нетерпимості до проявів дискримінації та корупції.

За виконання обов’язків педагога-наставника наказом керівника закладу освіти педагогічному працівникові призначається доплата в межах фонду оплати праці закладу освіти відповідно до законодавства.

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 28 грудня 2020 року на електронну адресу: khomenko@mon.gov.ua (відповідальна особа Хоменко Олена, державний експерт експертної групи з питань освітнього процесу директорату шкільної освіти).

Джерело.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: